Informácia o spracovaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti NIKRO, s.r.o.

Informácia o spracovaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti NIKRO, s.r.o.

 

Prevádzkovateľ:

Nikro, s.r.o., IČO: 36368644,   Priemyselná 3084,  026 01 Dolný Kubín, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 10062/L.

 

Účel spracúvania osobných údajov: Správca spracováva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie za účelom rokovania o uzatvorení pracovnej zmluvy (či niektorej z dohôd o prácach vykonaných mimo pracovný pomer) v rámci výberového konania. Správca môže spracovávať osobné údaje rovnako za účelom prípadného budúceho oslovenia uchádzačov.

 

Rozsah spracovania osobných údajov: Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu, v ktorom ich uchádzač prevádzkovateľovi dobrovoľne oznámil. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje uchádzačov v primeranom a relevantnom rozsahu, obmedzené na rozsah nevyhnutný s ohľadom na účel spracovania osobných údajov.

 

Doba spracovania osobných údajov: Osobné údaje budú spracované iba po dobu, ktorá je nevyhnutná s ohľadom na účel ich spracovania. Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania výberového konania, t.j. do okamžiku, kedy uchádzač dostal informáciu, že nebol na pracovnú pozíciu vybraný, že je výberové konanie zrušené, alebo keď je uchádzač vybratý a je s ním uzatvorená pracovná zmluva (či niektorá z dohôd o prácach konaných mimo pracovný pomer).

 

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie spracovávané za účelom prípadného budúceho oslovenia týchto uchádzačov zo strany prevádzkovateľa budú spracovávané po dobu uvedenú v písomnom súhlase uchádzača o zamestnanie alebo do doby odvolania tohto súhlasu zo strany príslušného uchádzača (v prípade ak by bol súhlas odvolaný pred uplynutím uvedenej doby).

 

Práva uchádzača o zamestnanie: Uchádzač o zamestnanie má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom (viď čl. 15 GDPR), ich opravu alebo vymazanie (viď čl. 16 a 17 GDPR), poprípade obmedzenie ich spracovania (viď čl. 18 GDPR). Uchádzač o zamestnanie má právo na prenositeľnosť jeho osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom (viď čl. 20 GDPR). Uchádzač o zamestnanie je rovnako oprávnený vzniesť voči prevádzkovateľovi námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov (viď čl. 21 GDPR). Uchádzač o zamestnanie je ďalej oprávnený podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov