Informácia o spracovaní osobných údajov pre marketingové účely  v spoločnosti NIKRO, s.r.o.

Informácia o spracovaní osobných údajov pre marketingové účely  v spoločnosti NIKRO, s.r.o.

 

Prevádzkovateľ:

Nikro, s.r.o., IČO: 36368644,   Priemyselná 3084,  026 01 Dolný Kubín, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 10062/L.

 

Účel spracúvania osobných údajov: marketingové účely

Zoznam osobných údajov: meno, názov firmy, telefón, e-mail

Doba poskytnutia osobných údajov: 10 rokov od udelenia súhlasu

Forma zverejnenia: údaje nebudú zverejnené

 

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Práva dotknutej osoby vymedzuje najmä § 19 až 28 Zákona Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje podľa § 9 Zákona.

 

Dotknutá osoba potvrdzuje, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s § 19 Zákona.